Mobile ADS

Overview

Dịch vụ quảng cáo Google Mobile Admob là hình thức quảng cáo cho 1 hay nhiều applications với mẫu quảng cáo đa dạng hiển thị trên hệ thống các applications là thành viên hệ thống Abmod của Google.

No Comments

Comments are closed.

Đánh giá Dịch vụ 9/10 dựa trên 3251 đánh giá.